Big Data #20 – Các tài nguyên tham khảo – Cách bắt đầu với Big Data?

Quay trở lại với câu hỏi ban đầu khi tìm hiểu big data.

“Tôi muốn học về big data. Tôi có thể học nó ở đâu?”

Đây thật sự là 1 câu hỏi lớn và có rất nhiều tài nguyên để tìm hiểu về big data và khó khăn thật sự là lựa chọn 1 tài nguyên để học. Do đó tôi liệt kê ra đây một số nguồn tài nguyên quan trọng có liên quan đến big data. (more…)