Khắc phục lỗi Access forbidden trên XAMPP

Khi chạy XAMPP trên windows để code PHP, nếu như bạn đặt code trên một đường dẫn khác như ổ D, rất có thể khi run sẽ nhận được lỗi này:

xampp_403_forbidden

 

Nguyên nhân đó là quyền truy cập thư mục. Để khắc phục, chúng ta chỉ cần sửa lại ở file httpd.conf (nằm trong đường dẫn cài đặt: xampp\apache\conf). Tìm đến dòng


  AllowOverride none
  Require all denied

Sửa thành:


  AllowOverride All
  Options All
  Order allow,deny
  Allow from all

Sau đó bạn khởi động lại Apache trong XAMPP là ok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *