Big Data #17 – Tương tác với Hadoop – Sqoop là gì? – Zookeeper là gì?

Có 2 thành phần quan trọng nhất nên học khi học về tương tác với Hadoop – Sqoop và Zookper.

Sqoop là gì?

Hầu hết các công ty lưu dữ liệu trong RDBMS và các giải pháp kho dữ liệu khác. Họ cần 1 cách để di chuyển dữ liệu vào Hadoop để làm các xử lý khác nhau và trả kết quả trở về RDBMS từ Hadoop. Sự di chuyển dữ liệu có thể xảy ra trong thời gian thực (real time) hoặc tại nhiều thời điểm (interval) khác nhau. Chúng ta cần 1 công cụ giúp di chuyển dữ liệu từ SQL sang Hadoop và từ Hadoop sang SQL. Sqoop (SQL to Hadoop) là 1 công cụ như vậy, dùng trích xuất (extract) dữ liệu từ non-Hadoop và chuyển đổi (transform) chúng vào định dạng mà Hadoop có thể dùng và sau đó nạp (load) chúng vào HDFS. Cơ bản nó là công cụ ETL (Extracts, Transform và Load) từ SQL vào Hadoop. Điểm hay là nó trích xuất (extract) dữ liệu từ Hadoop và nạp (load) chúng vào Non-SQL (hoặc RDBMS). Cơ bản, Sqoop là 1 công cụ dòng lệnh làm SQL thành Hadoop và Hadoop thành SQL. Nó là 1 trình thông dịch dòng lệnh. Nó tạo MapReduce job đằng sau để import dữ liệu từ CSDL bên ngoài vào HDFS. Nó rất hiệu quả và dễ học.

Sqoop

Zookeeper là gì?

Zookeeper

 

Zookeeper là 1 dịch vụ tập trung để duy trì thông tin cấu hình, đặt tên, cung cấp sự đồng bộ phân tán , và cung cấp các dịch vụ nhóm. Nói cách khác, Zookeeper là 1 dịch vụ đồng bộ hóa nhân rộng (replicated synchronization service) với sự nhất quán cuối cùng (eventual consistency). Nói đơn giản – trong Hadoop cluster có nhiều nodes khác nhau và 1 node là master. Giả sử master node lỗi với bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp này, vai trò của master node được chuyển cho 1 node khác. Vai trò chính của master node là quản lý việc ghi (writer) theo thứ tự. Zookeeper sẽ gán mater node mới và đảm bảo rằng Hadoop cluster thực hiện tiếp xử lý mà không gặp vấn đề. Zookeeper là phương pháp phối hợp tất cả các yếu tố của hệ thống phân tán của Hadoop. Dưới đây là 1 vài nhiệm vụ mà Zookeeper chịu trách nhiệm.

  • Zookeeper quản lý toàn bộ quy trình (workflow) việc khởi động (start) và dừng (stop) các nodes khác nhau trong cluster của Hadoop.
  • Trong Hadoop cluster khi bất kỳ xử lý nào cần cấu hình để hoàn thành tác vụ. Zookeeper đảm bảo node đó được cấu hình nhất quán.
  • Trong trường hợp master node lỗi, Zookeeper có thể gán master node mới và đảm bảo cluster làm việc bình thường.

(Theo http://blog.SQLAuthority.com) – Nguồn: dinhnn.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *